2018-05-25

RODO - Informacje

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG OPIEKI ZDROWOTNEJ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych dalej RODO) informuję się, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jedliczu z siedzibą Jedlicze, ul. Traugutta 3, 38-460 Jedlicze
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się drogą mailową – e-mail:   pfilip.liwerbeg@onet.pl

 1. Cele przetwarzania osobowych danych

Pani/Pana dane osobowe są zbierane w celu udzielania świadczeń opieki  zdrowotnej, prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej, utrzymaniem i zapewnieniem bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami lub usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego lub zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia (art. 9 ust. 2 lit. h RODO).

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze, w szczególności Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania; ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodachpielęgniarki i położnej, ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, oraz inne akty prawne w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej,

 1. Informacje o odbiorcach danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty, o których mowa w art. 26 ust. 3 pkt 1-12 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz podmioty przetwarzające (podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w zakresie: świadczenia usług przeglądów, napraw i serwisu aparatury medycznej i sprzętu medycznego, serwisu i utrzymania systemów informatycznych, konsultacji medycznych, zlecania badań i usług medycznych).

 1. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Pani/Pana dane osobowe są przechowywane przez okres 20 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w art. 29 ust. 1 pkt 1 – 4 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 1. Uprawnienia z art. 15 – 21 RODO

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych  lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 1. Prawo do wniesienia skargi

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących przez Administratora narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 1. Obowiązek podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych uniemożliwi realizację celu związanego z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej.

 1. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu
o profilowanie.

 

Zastępca Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej SPG ZOZ w Jedliczu

Jedlicze, dnia 25.05.2018r.

 

 

 

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych dalej RODO) niniejszą informacją wskazuję iż:

 1. Administratoremdanych osobowych jestSamodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jedliczu z siedzibą Jedlicze, ul. Traugutta 3, 38-460 Jedlicze
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

W sprawach związanych z danymi proszę kontaktować się drogą mailową - e-mail: pfilip.liwerbeg@onet.pl

 1. Cele przetwarzania osobowych danych

Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z zawartych umów.

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 1. Informacje o odbiorcach danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych są podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, oraz inne podmioty upoważnione.

 1. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Dane osobowe są przechowywane przez wymagany okres od dnia zakończenia umowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w zależności od rodzaju dokumentacji.

 1. Uprawnienia z art. 15 – 21 RODO

Zgodnie z w/w artkułem każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych  lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z zastrzeżeniem wyjątków wynikających
z przepisów  prawa.

 1. Prawo do wniesienia skargi

Każdy ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy  uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 1. Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji celów wymienionych w pkt. 3 niniejszej informacji.  

 1. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Dane udostępnione nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu
o profilowanie.

 

Zastępca Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej SPG ZOZ w Jedliczu

 

Jedlicze, dnia 25.05.2018r.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się